Informatie over gegevensbescherming

Uw interesse voor Schaeffler Group (Schaeffler AG en gelieerde ondernemingen) en onze producten verheugt ons. We vinden het erg belangrijk om uw privacy te beschermen wanneer u gebruikmaakt van ons online aanbod. Bij de verwerking van persoonsgegevens leven we de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na. 


I.    Algemene informatie over gegevensverwerking

1.    Toepassingsgebied en doel van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens enkel voor zover dat nodig is voor het aanbieden van een goed werkende website, content en diensten op de website. Uw persoonsgegevens worden correct verzameld en enkel met uw voorafgaande toestemming verwerkt. Hierop is een uitzondering van toepassing in de gevallen waar de verwerking van de gegevens bij wet is toegelaten.

2.    Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de General Data Protection Regulation (GDPR) en de toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, vormt art. 6 (1)(a) van de GDPR de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gelieve er wel rekening mee te houden dat die intrekking enkel geldt voor toekomstige verwerkingen. De intrekking oefent geen invloed uit op de verwerking gebaseerd op toestemming die plaatsvond vóór de intrekking.

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of ter voorbereiding van het afsluiten van een contract op uw verzoek is gebaseerd op art. 6 (1)(b) van de GDPR. De doeleinden van de gegevensverwerking worden beheerst door de respectievelijke contractdocumenten en door het onderwerp van het contract.

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is om een wettelijke verplichting na te leven die op ons rust, geldt art. 6 (1)(c) van de GDPR als rechtsgrond.

Als de verwerking nodig is voor de legitieme belangen van Schaeffler of van derden (bv. om rechtsvorderingen in te dienen of te verdedigen; om de IT-veiligheid te verzekeren; om misdaden te voorkomen; voor de bedrijfsvoering; om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen) en als uw belangen, grondrechten en vrijheden als gegevenssubject niet zwaarder wegen dan het voornoemde belang, geldt art. 6 (1)(f) van de GDPR als rechtsgrond voor de verwerking.

3.    Verwijderen van gegevens en bewaartermijn 

We verwerken uw persoonsgegevens en bewaren die zolang dat nodig is voor het respectieve doel. Bovendien kunnen de gegevens ook worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wetgeving van de EU of van een lidstaat of door een andere wettelijke regeling waaraan we als data controller onderworpen zijn. Als de gegevens niet langer nodig zijn of als een door de bovengenoemde wetgeving voorgeschreven bewaartermijn verstreken is, zullen uw gegevens regelmatig worden verwijderd. 

4.    Toegang tot persoonsgegevens binnen de Schaeffler Group en door derde partijen

Binnen de Schaeffler Group hebben die entiteiten die uw gegevens nodig hebben volgens het 'least-privilege'-beginsel (toekenning van louter de strikt noodzakelijke gebruikersrechten) en het 'need-to-know'-principe (inzage in gegevens enkel wanneer dat nodig is), toegang tot uw gegevens. 
We kunnen gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen buiten de Schaeffler Group als dat nodig is, als een wettelijke bepaling dat vereist, als u uw toestemming hebt verleend of als aangestelde gegevensverwerkers hebben ingestemd met de naleving van de vereisten van de GDPR en de toepasselijke lokale gegevensbeschermingswetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onder deze voorwaarden kunnen bevoegde interne gespecialiseerde afdelingen en externe dienstverleners indien nodig uw persoonsgegevens ontvangen.

5.    Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie

Een gegevensoverdracht naar landen buiten de EU/EER (zogenaamde derde landen) vindt enkel plaats als dat nodig is, als dat bij wet vereist is, als u uw toestemming hebt gegeven of in het kader van gegevensverwerking door een gegevensverwerker. Als er een beroep wordt gedaan op dienstverleners in derde landen, moeten zij niet enkel de schriftelijke instructies naleven, maar ook voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsnormen door in te stemmen met de Europese modelcontractbepalingen.

6.    IT-veiligheid en links naar websites van derden

Schaeffler Group neemt technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens die we beheren, te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke vernieling, misbruik, verlies of toegang door onbevoegde personen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn voortdurend in ontwikkeling in overeenstemming met de respectievelijke nieuwe technische mogelijkheden.

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Ons privacybeleid is niet van toepassing op die websites.

7.    Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer u een contract afsluit, moet u de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om het contract op te maken, uit te voeren en te beëindigen en om de eruit voortvloeiende verplichtingen na te komen, of die Schaeffler Group moet verzamelen op grond van wettelijke bepalingen. Zonder deze gegevens kunnen geen contracten met Schaeffler Group worden afgesloten. 

Als we u op deze website aanbiedingen en diensten verstrekken die u vrijwillig kunt gebruiken, hoeft u uw gegevens niet aan ons te verstrekken, maar zonder uw persoonsgegevens kan het zijn dat u onze aanbiedingen en diensten niet kunt gebruiken.

8.    'Profilering' en automatische besluitvorming

In overeenstemming met art. 22 van de GDPR, maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming. Schaeffler Group maakt in principe geen gebruik van 'profilering'. Als we er in individuele gevallen toch gebruik van maken, zullen we u daar afzonderlijk van in kennis stellen, als dit wettelijk vereist is en – indien nodig – zullen we om uw voorafgaande toestemming vragen.

9.    Bronnen van uw persoonsgegevens

We gebruiken gegevens die we van u ontvangen.


II.    Gegevensverwerking voor het aanbieden van de website en de aanmaak van logbestanden 

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen en verzamelen onze webservers standaard de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de website via welke u ons bezoekt, de websites die u op onze website bezoekt, en de datum en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van onze systemen. Het gebruik van het IP-adres is evenwel beperkt tot het technisch noodzakelijke en het IP-adres wordt verkort en dus enkel anoniem gebruikt, zodat het niet mogelijk is om het IP-adres toe te kennen aan een individuele gebruiker. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens.
 
De rechtsgrond voor de tijdelijke gegevensopslag is art. 6 (1)(f) van de GDPR. 

De tijdelijke opslag van het verkorte IP-adres door onze systemen is technisch gezien noodzakelijk om de website op uw toestel te kunnen weergeven. De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te verzekeren. De gegevens worden in dit kader niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden hebben wij een legitiem belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 (1)(f) van de GDPR.

De verzameling van gegevens voor het aanbieden van de website en de gegevensopslag in logbestanden zijn essentieel voor de werking van de website. Daarom kunt u zich als gebruiker niet verzetten tegen een dergelijke verwerking. 


III.    Gegevensverwerking met betrekking tot diensten die op de website worden aangeboden

Op onze website worden verscheidene diensten aangeboden. Voor het gebruik ervan vragen wij u om persoonsgegevens. In dit kader hebt u steeds de keuze om ons al dan niet uw persoonsgegevens te verstrekken. 

1.    Bestellen van publicaties

U kunt publicaties bestellen die op deze website worden aangeboden. Om een bestelling te plaatsen, moet u uw aanspreektitel, voornaam, naam, onderneming, straat, postcode, stad, deelstaat, e-mailadres en telefoonnummer invullen in het overeenkomende invoerscherm. We zullen deze persoonsgegevens opslaan en ook doorgeven aan PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm ('PVS') om ze daar ook te laten opslaan. Op het moment dat u uw bestelling doorstuurt, zullen de datum en het tijdstip van versturen ook worden bewaard. Tijdens uw bestelling zal uw toestemming voor deze gegevensverwerking worden verkregen. 

PVS drukt de bestelde publicaties af en verstuurt ze u rechtstreeks per post. PVS en wijzelf gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw bestellingen te verwerken. 

Art. 6 (1)(a) van de GDPR vormt de rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

We zullen uw persoonsgegevens en de aanvullende gegevens die we tijdens de bestelprocedure hebben verzameld, na zes maanden verwijderen. Het verwijderen bij PVS gebeurt na de voltooiing van de bestel- en leveringsperiode en nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar dataprivacy@schaeffler.com. In dat geval zullen alle persoonsgegevens die in het kader van ons contact werden opgeslagen, voor de toekomst worden vernietigd. Afhankelijk van het tijdstip waarop u uw goedkeuring hebt ingetrokken, zullen wij misschien niet de bestelde publicaties kunnen leveren. 

Tijdens de bestelprocedure worden op uw apparaat cookies geplaatst om de inhoud van uw winkelwagentje op te slaan. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

2.    Gebruik van onze contact- en aanvraagformulieren

De website beschikt over contact- en aanvraagformulieren die kunnen worden gebruikt om via elektronische weg contact met ons op te nemen. 

Om de contactformulieren te kunnen gebruiken, moet u verplichte informatie invullen in het respectieve invoerscherm, gemarkeerd met een asterisk (bv. uw e-mailadres). U bent vrij om de niet-gemarkeerde velden al dan niet in te vullen. Deze persoonsgegevens worden verstuurd naar een afdeling van onze onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking en ze worden bijgehouden in onze systemen. Op het ogenblik dat u uw bericht doorstuurt, zullen de datum en het tijdstip van het versturen ook worden bewaard. Tijdens de aanvraagprocedure zullen wij om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens vragen. 

De gegevens die in het invoerscherm zijn ingevuld, worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te behandelen.

Art. 6 (1)(a) van de GDPR vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

De gegevens zullen worden verwijderd zodra het communicatieproces afgerond is.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar dataprivacy@schaeffler.com. In dat geval zullen alle persoonsgegevens die in het kader van ons contact werden opgeslagen, voor toekomstig gebruik worden vernietigd. Afhankelijk van het tijdstip waarop u uw goedkeuring hebt ingetrokken, zullen wij misschien niet in staat zijn om uw aanvraag te beantwoorden. 

3.    Gebruik van de infodiensten van Schaeffler 

Op de website bieden wij u de mogelijkheid om u gratis in te schrijven op de infodiensten van Schaeffler Group.

Wanneer u zich inschrijft op de infodiensten van Schaeffler Group en u daar de bijbehorende toestemming voor geeft, zult u advertenties en informatie van Schaeffler Group ontvangen (bv. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor handelsbeurzen en evenementen, informatie over producten, diensten, aanbiedingen en promoties, inclusief opiniepeilingen en bedrijfsnieuws), bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, sms en/of instantmessenger-diensten zoals WhatsApp, gericht naar de contactgegevens die u hebt verstrekt bij uw inschrijving op de infodienst via het invoerscherm. Om de infodiensten te kunnen benutten, dient u uw e-mailadres en andere als verplicht aangemerkte informatie in te voeren in het invoerscherm, zoals: naam, onderneming en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld om u advertenties en informatie te kunnen sturen. Voor dit doel kunnen we ook derde partijen (dienstverleners) inschakelen met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en uw gegevens doorgeven aan al deze derde partijen. Nadat u uw inschrijvingsformulier hebt doorgestuurd, ontvangt u van ons een bevestigingsmail op het door u doorgegeven e-mailadres. De inschrijving wordt pas effectief als u deze bevestigt door op de link in de e-mail te klikken.

Art. 6 (1)(a) van de GDPR vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens na uw inschrijving. 

De gegevens zullen worden verwijderd zodra die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor die werden verzameld. Daarom zullen de gegevens worden bijgehouden zolang de inschrijving op de infodiensten actief is. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@schaeffler.com of door te klikken op de afmeldlink in ontvangen berichten. Daarbij schrijft u zich uit van de infodienst. In dat geval zullen alle persoonsgegevens die werden opgeslagen voor communicatiedoeleinden, worden verwijderd. De intrekking van toestemming tast de rechtsgeldigheid van de verwerking gebaseerd op toestemming die plaatsvond vóór de intrekking niet aan. 

4.    Creëren van een gebruikersprofiel voor gepersonaliseerde advertenties en informatie

Waar mogelijk willen we u aanbiedingen op maat voorstellen. We zouden de informatie over uw gebruikersgedrag die u ons geeft en die automatisch wordt gegenereerd wanneer u onze website bezoekt, graag gebruiken om advertenties op maat van u en van uw interesses te creëren. Voor deze doeleinden vragen wij u om uw afzonderlijke toestemming voor het creëren van een gepersonaliseerd gebruikersprofiel.

In het gebruikersprofiel slaan wij de persoonsgegevens op die u ons hebt verstrekt bij het inschrijven op de 'Schaeffler Infodienst', samen met gegevens over uw bewegingen op deze website en/of in de informatie- en advertentieberichten die we u hebben gestuurd. Bewegingsgegevens zijn inlichtingen over uw gebruikersgedrag, bv. welke columns, artikels en inhoud u bekijkt op deze website of in onze nieuwsbrief, en op welk tijdstip, met inbegrip van ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails en nieuwsbrieven. 

We analyseren dit gebruikersprofiel uitsluitend om u informatie en advertenties op maat te sturen, op voorwaarde dat we uw afzonderlijke toestemming hebben gekregen voor het gebruik van de gegevens voor informatie- en advertentiedoeleinden naar aanleiding van uw inschrijving op de 'Schaeffler Infodienst'. Voor dit doel kunnen we ook derde partijen (dienstverleners) inschakelen met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en uw gegevens doorgeven aan elk van deze derde partijen.

Art. 6 (1)(a) van de GDPR vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens na uw inschrijving. 

De gegevens zullen worden verwijderd zodra die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor die werden verzameld. Daarom worden de gegevens bijgehouden zolang uw toestemming voor gegevenstracking actief is. U heb het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken door een e-mail te sturen naar unsubscribe@schaeffler.com of door te klikken op de afmeldlink in ontvangen berichten. Daarbij schrijft u zich uit voor datatracking. In dat geval zullen alle persoonsgegevens die werden opgeslagen voor communicatiedoeleinden, worden vernietigd. De intrekking van toestemming tast de rechtsgeldigheid van de verwerking gebaseerd op toestemming die plaatsvond vóór de intrekking niet aan. 


IV.    Gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u een zo goed mogelijke surfervaring op de website te bieden. Cookies zijn tekstbestandjes die worden bewaard op de webbrowser of die worden opgeslagen door de webbrowser op het apparaat van de gebruiker. Als een gebruiker onze website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een onmiskenbare identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Hieronder geven we u algemene informatie over het gebruik van cookies op onze website en de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Voor verdere informatie over specifieke gebruikte cookies verwijzen wij u graag naar het Cookiebeleid van Schaeffler REPXPERT, dat op deze website is gepubliceerd.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die verbinding maakt, ook kan worden geïdentificeerd nadat de webpagina werd afgesloten.

Bovendien gebruiken we op onze website cookies voor de analyse van het surfgedrag van de gebruiker. 

Wanneer een gebruiker onze website bezoekt, wordt hij geïnformeerd over het gebruik van cookies en gewezen op dit privacybeleid. 

Technisch noodzakelijke cookies worden aangewend om het gebruik van onze website voor de gebruikers te vergemakkelijken. Enkele functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder cookies toe te passen. Het is noodzakelijk dat de browser ook wordt herkend nadat een webpagina werd afgesloten. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het creëren van gebruikersprofielen. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid van Schaeffler REPXPERT.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor we ons aanbod steeds verder kunnen optimaliseren. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid van Schaeffler REPXPERT.

Art. 6 (1)(f) van de GDPR vormt de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens met gebruik van cookies.

Cookies worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker en van daaruit aan onze website doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het doorgeven van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden benut.


V.    Uw rechten als datasubject

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten:

1.    Recht op inzage (art. 15 van de GDPR)
Op verzoek kunt u uitsluitsel van ons krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage te verkrijgen in de informatie zoals bedoeld in de wet (zie art. 15 (1) van de GDPR). We zullen u ook op de hoogte brengen van de passende veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met art. 46 van de GDPR wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een derde land of naar een internationale organisatie.

2.    Recht op correctie (art. 16 van de GDPR)
U hebt het recht op correctie en/of aanvulling als de verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. We moeten de gegevens zo spoedig mogelijk corrigeren.

3.     Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de GDPR)
Mits aan de wettelijke vereisten is voldaan (zie art. 18 (1) van de GDPR), kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen. Voor de gevolgen van de beperkingen verwijzen wij naar art 18 (2) en (3) van de GDPR. 

4.    Recht op het verwijderen van gegevens (art. 17 van de GDPR)
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen.  Wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de redenen bedoeld in art. 17 (1) van de GDPR van toepassing is. Het recht op het verwijderen van gegevens is niet van toepassing in de gevallen bedoeld in art. 17 (3) van de GDPR. 

5.    Recht op kennisgeving 
Wanneer u uw recht op correctie, gegevensverwijdering of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, zijn wij verplicht om iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden bekendgemaakt, in kennis te stellen van deze correctie, gegevensverwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt. Wanneer u daarom vraagt, moeten we u informatie verstrekken over deze ontvangers. 

6.    Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor meer informatie verwijzen we u naar art. 20 van de GDPR.

7.    Recht op verzet (art. 21 van de GDPR)
U hebt het recht om te allen tijde verzet aan te tekenen vanwege uw specifieke situatie tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op art. 6 (1)(e) of (f) van de GDPR. Meer informatie vindt u in art. 21 van de GDPR.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 van de GDPR.


VI.    Naam en contactgegevens van de data controller

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Paul-Ehrlich-Strasse 21
62335 Langen 
Germany
Telefoon: +49 (0) 61 03 / 753-0
Fax: +49 (0) 61 03 / 753-295
E-mail: Dataprivacy@schaeffler.com


VII.    Contactgegevens van de data protection officer

Schaeffler AG
Data protection officer 
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Duitsland:
Telefoon: +49 9132 82-1476
Fax: +49 9132 82-5901
E-mail: Dataprivacy@schaeffler.com


Status: Versie 2.0, 30.05.2018