Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Schaeffler REPXPERT-portal

De volgende Algemene voorwaarden (hierna "AV") van Schaeffler Automotive Aftermarket Nederland, Gildeweg 31, Barneveld, Nederland (hierna "Schaeffler") regelen de juridische relatie (hierna "Gebruiksrelatie") tussen Schaeffler en natuurlijke of rechtspersonen evenals personenvennootschappen die gebruikmaken van diensten die door Schaeffler op internet worden aangeboden via www.repxpert.nl / www.repxpert.be (hierna "Gebruiker").

De Gebruiker wordt verzocht de AV aandachtig te lezen alvorens de portal te gebruiken. Door het gebruik van de portal stemt de Gebruiker in met de geldigheid van deze AV. Dit wordt tijdens het registratieproces vastgelegd als u op de knop "Ik heb de AV gelezen en stem ermee in" klikt. Hiermee stemt de Gebruiker in met de geldigheid van de AV van Schaeffler in het kader van de Gebruiksrelatie tussen de Gebruiker en Schaeffler voor het gebruik van de Schaeffler REPXPERT-portal, respectievelijk de op de website via www.repxpert.nl / www.repxpert.be beschikbare diensten. De AV zijn via de website www.repxpert.nl / www.repxpert.be op aanvraag beschikbaar. 


§ 1 Schaeffler REPXPERT-portal

1. De Schaeffler REPXPERT-portal op www.repxpert.nl / www.repxpert.be (hierna "Portal") is een door Schaeffler als website op internet samengestelde en beheerde dienst, die, afhankelijk van de desbetreffende gebruikersgroep, toegang bied tot basale en complexe technische en commerciële informatie en andere diensten voor geregistreerde Gebruikers. De Portal biedt de Gebruiker van de Portal, afhankelijk van de desbetreffende gebruikersgroep, specialistische en thematische informatie die onder meer door derde ondernemingen (hierna "Portalpartners") ter beschikking wordt gesteld. In dit verband worden via de aangeboden diensten van de Portal onder meer actuele basisinformatie, specifieke productinformatie, diagnosehulpmiddelen en reparatie-instructies aan geregistreerde Gebruikers ter beschikking gesteld en krijgen ze toegang tot technische documenten, zoals montage-instructies, reparatietijden en inspectieplannen voor alle gangbare voertuigtypen en de auto-onderdelencatalogus van TecAlliance GmbH. Daarnaast wordt overige gespecialiseerde informatie en ondersteuning voor de dagelijkse werkzaamheden in een autowerkplaats, alsmede het lidmaatschap van een online community aangeboden. Dit alles wordt hierna aangeduid als "de Diensten".

2. Na registratie bij de internetportal zijn de Diensten voor de Gebruiker toegankelijk in een zogeheten "geregistreerd gedeelte". De feitelijke omvang van de Diensten kan per gebruikersgroep variëren en kan op elk moment door Schaeffler worden aangevuld of verminderd. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van een afzonderlijke dienst.


§ 2 Geautoriseerde Gebruikers en registratie

1. Gebruikers van de Portal moeten bij de registratie opgeven tot welke gebruikersgroep ze behoren (bijv. werkplaats (incl. beperkte verkoop aan eindgebruikers), distributeur van onderdelen (commerciële verkopers zonder werkplaats, hierna onderdelendistributeurs genoemd), onderwijsinstelling, medewerker van Schaeffler) en moeten dit door middel van de gevraagde informatie bevestigen. Het staat Schaeffler vrij om een registratie te weigeren of de indeling in een gebruikersgroep te controleren of te wijzigen. Verder behoudt Schaeffler zich het recht voor om het aantal of de aanduiding van gebruikersgroepen te wijzigen.

2. Het gebruik van de diensten en inhoud van de Portal vereist voorafgaande registratie bij de Portal. De registratie voor het gebruik van het geregistreerde gedeelte van de Portal kan uitsluitend via internet plaatsvinden.

Bij de registratie komt tussen de Gebruiker en Schaeffler een overeenkomst tot stand over het gebruik van de Diensten van de Portal op basis van deze AV ("Gebruiksovereenkomst").

3. Het gebruik van de Diensten van de Portal is in principe gratis. Toegang tot afzonderlijke gedeelten van de Portal, met name specifieke reparatiehandleidingen van TecAlliance GmbH, kan echter enkel worden verschaft aan bepaalde gebruikersgroepen en enkel tegen inwisseling van bonuspunten zoals bedoeld in de aan het eind van deze AV weergegeven Deelnamevoorwaarden voor het Bonusprogramma van de Portal. Het recht wordt voorbehouden om meer uitsluitend tegen inwisseling van bonuspunten beschikbare diensten op de Portal aan te bieden en om reeds bestaande diensten te beëindigen.

4. Bij de registratie moet de Gebruiker de gevraagde informatie volledig en naar waarheid verstrekken. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: de naam/onderneming van de Gebruiker, de voor- en achternamen van de verantwoordelijke contactpersoon, het huidige adres (geen postbus), een geldig telefoonnummer om snel voor de deelname van de Gebruiker vereiste zaken ten aanzien van de overeenkomst te kunnen ophelderen en afhandelen, evenals een e-mailadres en, afhankelijk van de gebruikersgroep, een bewijs van inschrijving in het Handelsregister. De registratie van een rechtspersoon of personenvennootschap mag enkel worden gedaan door een natuurlijk persoon die vertegenwoordigingsbevoegd is. Gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst is de Gebruiker verplicht om de door Schaeffler bij de registratie gevraagde gegevens steeds up-to-date te houden en Schaeffler bij wijzigingen onmiddellijk via e-mail te informeren of om dergelijke gegevens zelf aan te passen in het REPXPERT profiel.

Schaeffler behoudt zich het recht voor om te allen tijde tijdens en na de registratie van de desbetreffende Gebruiker te verzoeken om afdoende bewijs te leveren voor de gevraagde informatie, bijv. bij de gebruikersgroepen Werkplaats en Onderdelendistributeur in het bijzonder een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de natuurlijke persoon die optreedt voor het bedrijf of de zelfstandige of niet-zelfstandige vestiging van hetzelfde bedrijf, evenals de inschrijving in het Handelsregister. Als het gevraagde bewijs niet wordt overlegd of als er twijfels bestaan over de juistheid van de informatie die door de Gebruiker is verstrekt, kan Schaeffler de registratie annuleren.

5. Bij de registratie legt de Gebruiker een e-mailadres en een wachtwoord vast, waarmee deze toegang krijgt tot het geregistreerde gedeelte van de Portal.

De Gebruiker verplicht zich het wachtwoord geheim te houden en uitsluitend te gebruiken om de geregistreerde Gebruiker toegang tot de Portal te geven. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het wachtwoord aan derden door te geven.

Als het werkplaatsen, onderdelendistributeurs of onderwijsinstellingen betreft, is de Gebruiker verantwoordelijk voor naleving van deze zorgvuldigheids- en geheimhoudingsplicht. Als het wachtwoord, om welke reden ook, bij een derde bekend wordt, moet de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk wijzigen en Schaeffler hierover onmiddellijk per e-mail informeren.


§ 3 Inhoud en omvang van het gebruik van de Portal

1. Schaeffler stelt aan de Gebruikers vrijblijvend, niet-bindend en zonder volledig te willen zijn bepaalde informatie beschikbaar in een openbaar en in een geregistreerd gedeelte van de Portal (zie § 1 van deze AV).

2. Schaeffler behoudt zich het recht voor het gebruik van afzonderlijke gedeelten, inhoud en diensten van het geregistreerde gedeelte van de Portal afhankelijk te maken van aanvullende voorwaarden ten aanzien van de persoon van de Gebruiker, verdere gebruikersinformatie en/of acceptatie van aanvullende handelsvoorwaarden. Voor zover de bovengenoemde wijzigingen van invloed zijn op de diensten van Schaeffler waarvan enkel door het inwisselen van bonuspunten gebruik kan worden gemaakt (zie § 2, sub 3, zin 2 van deze AV), is dienovereenkomstig § 10 van deze AV van toepassing.

3. Schaeffler wijst er met nadruk op dat de beschikbaarheid en het gebruik van de Portal mogelijk worden gemaakt rekening houdend met de stand van de techniek en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en -vensters. Voor het overige is de beschikbaarheid onderworpen aan § 6, sub 2 van deze AV.

4. Schaeffler wijst er met nadruk op dat de inhoud van de Portal bestaat uit materiaal waarop auteursrecht rust. Voor het kopiëren, wijzigen, verspreiden of opslaan van teksten, delen van teksten, afbeeldingen, foto's, videofragmenten of ander beeldmateriaal, buiten wat nodig is louter voor browsing of caching van deze inhoud door de Gebruiker voor eigen doeleinden, is de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Schaeffler en/of de desbetreffende Portalpartner van Schaeffler vereist.

5. Schaeffler wijst er met nadruk op dat de inhoud van de Portal merkenrechtelijk beschermde bedrijfs-, product- en andere aanduidingen bevat. Elk gebruik van dergelijke aanduidingen vereist de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Schaeffler en/of de desbetreffende eigenaar.

6. Schaeffler behoudt zich bovendien alle intellectuele-eigendomsrechten op de Portal voor.


§ 4 Looptijd van de Gebruiksovereenkomst, opzegging en blokkering

1. Deze Gebruiksovereenkomst is van onbepaalde duur.

2. Elke partij kan de Gebruiksrelatie op elk moment schriftelijk opzeggen met onmiddelijke ingang via info@repxpert.nl of via de Portal; het recht op buitengewone opzegging blijft onverminderd van kracht.

3. Indien de Gebruiksovereenkomst door een van de partijen moet worden opgezegd, is Schaeffler gerechtigd om de toegang van de Gebruiker tot het geregistreerde gedeelte van de Portal bij het in werking treden van de opzegging te blokkeren. § 4, sub 4 van deze AV blijft onverminderd van kracht.

4. Voor de afwikkeling van de Gebruiksrelatie na opzegging blijven deze AV van toepassing. Indien in het geval van een opzegging van de Gebruiksrelatie en bij deelname van de Gebruiker aan het Bonusprogramma van de Portal op het moment van het in werking treden van de opzegging er nog bonuspunten op de bonusrekening van de klant staan, zijn wat dit betreft de bepalingen over de rechtsgevolgen van een beëindiging op het Bonusprogramma van toepassing (zie alinea F van de Deelnamevoorwaarden voor het Bonusprogramma van de Portal).


§ 5 Beëindiging van de Portal

Schaeffler behoudt zich het recht voor de Portal in zijn geheel te allen tijde te beëindigen en de Gebruiksovereenkomst met de Gebruikers normaal op te zeggen.


§ 6 Inhoud/beschikbaarheid

1. Schaeffler wijst er met nadruk op dat in de Portal geplaatste inhoud onder andere door Portalpartners van Schaeffler en andere derde partijen wordt geleverd. De Portalpartners en andere derde partijen zijn zorgvuldig door Schaeffler geselecteerd en de inhoud van de Portal is door de Portalpartners en andere derde partijen zorgvuldig uitgezocht en samengesteld. Vanwege de verscheidenheid en de omvang en rekening houdend met de voortdurende aanpassingen van de inhoud is het voor Schaeffler niet mogelijk om alle door Portalpartners van Schaeffler geleverde informatie, documenten en gegevens te controleren. Schaeffler is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud noch de beschikbaarheid van de Diensten op de Portal. Dit geldt ongeacht de vraag of de Diensten door Schaeffler of door Portalpartners ter beschikking is gesteld.

De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Diensten op de Portal slechts ter ondersteuning dienen bij het zoeken naar informatie in het motorvoertuigsegment en de Gebruiker niet ontslaan van zijn eigen zorgvuldigheidsverplichtingen.

2. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op voortdurende bereikbaarheid van de Portal. Schaeffler is met name niet aansprakelijk voor onderbrekingen in de bereikbaarheid van de Portal, wanneer de enige of belangrijkste oorzaak van deze onderbrekingen buiten de macht van Schaeffler ligt en/of ze enkel of in belangrijke mate het gevolg zijn van overmacht en/of Schaeffler niet verantwoordelijk is voor de onderbrekingen in de bereikbaarheid van de Portal.


§ 7 Misbruik van het wachtwoord

De Gebruiker is aansprakelijk voor een oneigenlijk gebruik van de Diensten van de Portal of andere schendingen van het recht in dit verband door derden in de zin van § 2, sub 5 van deze AV, voor zover de Gebruiker hiervoor verantwoordelijk is, in het bijzonder bij het doorgeven of bekend maken van het wachtwoord door de Gebruiker in strijd met § 2, sub 5 van deze AV.


§ 8 Aansprakelijkheid

1. In zoverre informatie, software of documentatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid voor feitelijke en rechtsgebreken van de informatie, software en documentatie, met name voor de juistheid, het ontbreken van fouten, het ontbreken van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve bij grove nalatigheid, opzet of kwaadwilligheid - uitgesloten.

2. De informatie op de Portal kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die per geval (bijv. op grond van productwijzigingen) niet altijd beschikbaar hoeven te zijn. Over de gewenste eigenschappen van de producten moet daarom per geval bij de aankoop overeenstemming worden bereikt.

3. De aansprakelijkheid van Schaeffler voor feitelijke en rechtsgebreken is in overeenstemming met de bepalingen in alinea's 8.1 en 8.2 van deze AV. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten, voor zover deze aansprakelijkheid niet verplicht is volgens de wet op de productaansprakelijkheid, wegens opzet, grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, wegens de overname van een kwaliteitsgarantie, wegens kwaadwillig verzwijgen van een defect of vanwege niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen ten gevolge van geringe onachtzaamheid is echter beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract.

4. Schaeffler spant zich in om de Portal virusvrij te houden, hoewel Schaeffler geen garantie kan geven dat de Portal vrij is van virussen. Voordat de Gebruiker informatie, software en documentatie downloadt, is deze verplicht om voor passende beveiligingsmaatregelen te zorgen en een virusscanner te gebruiken, zowel voor zijn eigen bescherming als om te voorkomen dat de Portal met virussen wordt besmet.

5. Aan de bovenstaande bepalingen is geen wijziging van de bewijslast gekoppeld.

6. Indien volgens de bovenstaande bepalingen de aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten is, geldt dit ook ten gunste van de instellingen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten van Schaeffler en Portalpartners.


§ 9 Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de Gebruiker die in verband met de registratie en het gebruik van de Portal zijn opgevraagd, vastgesteld en verkregen, worden door Schaeffler verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming, die op de website van REPXPERT kunnen worden ingezien (www.repxpert.nl/privacy / www.repxpert.be/privacy).


§ 10 Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden

1. Schaeffler behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder opgave van redenen in overeenstemming met deze § 10 te wijzigen.

2. De gewijzigde AV worden uiterlijk twee weken voordat ze in werking treden per e-mail aan de Gebruiker toegezonden. Als de Gebruiker niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe algemene voorwaarden, worden de gewijzigde algemene voorwaarden beschouwd als aangenomen. Schaeffler zal de Gebruiker in de e-mail die de gewijzigde bepalingen bevat, apart wijzen op deze termijn en de betekenis ervan.

Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de gewijzigde AV, is een verder gebruik van de Portal niet meer mogelijk. De Gebruiksrelatie wordt hierdoor normaal opgezegd en wordt overeenkomstig § 4 sub 2 AV vier weken na bezwaar beëindigd. De verdere gevolgen van de beëindiging vloeien voort uit § 4 AV.


§ 11 Indiening van claims

Alle claims, die in verband met het gebruik van de Portal of deze AV ontstaan, moeten, voor zover het niet om consumenten gaat, binnen een jaar nadat de claims zijn ontstaan, kenbaar worden gemaakt; anders zijn ze voor de periode erna uitgesloten.


§ 12 Slotbepalingen

1. De Gebruiksovereenkomst, deze AV en de overige betrekkingen tussen Schaeffler en de Gebruiker vanuit of in verband met de Portal zijn onderworpen aan het materiële recht dat geldt voor de vestigingsplaats van Schaeffler. De toepassing van het VN-kooprecht (CISG) is uitgesloten.

2. Voor geschillen vanuit of in verband met deze Gebruiksovereenkomst en deze AV of anderszins met het gebruik van de Portal zijn exclusief de rechtbanken in de vestigingsplaats van Schaeffler bevoegd, voor zover het bij de Gebruiker om een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen gaat of voor zover de Gebruiker geen verblijfplaats of een zetel in het land van de vestigingsplaats van Schaeffler heeft.


Deelnamevoorwaarden voor het Bonusprogramma van de Schaeffler REPXPERT-portal

De volgende Deelnamevoorwaarden van Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG, Paul-Ehrlich-Straße 21, D63225 Langen (hierna "Schaeffler") regelen de juridische relatie tussen Schaeffler en natuurlijke of rechtspersonen evenals personenvennootschappen met betrekking tot de deelname van Gebruikers aan het Bonusprogramma (hierna "Deelnamevoorwaarden"), die Schaeffler vrijblijvend, niet-bindend en zonder enig recht op aanspraak van de Gebruiker op internet via www.repxpert.nl/be (hierna "Portal ) aanbiedt (hierna "Bonusprogramma"). De Deelnamevoorwaarden gelden met name voor verkrijgen en inwisselen van bonuspunten evenals de algemene uitvoering en afhandeling van het Bonusprogramma in het kader van de Portal. De Deelnamevoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar op de Portal.

Bijzondere bepalingen kunnen ook voortkomen uit andere voorschriften, met name die waarop het bestellen of het opvragen van bonuspremies is gebaseerd (bijv. bijzondere gebruiksvoorwaarden voor het opvragen van inhoud).

Schaeffler behoudt zich het recht voor het Bonusprogramma te allen tijde te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen.


A. Deelname

1. Het recht om deel te nemen aan het Bonusprogramma van de Portal is uitsluitend voorbehouden aan geregistreerde werkplaatsen zoals bedoeld in § 2, sub 1 van de AV; niet bevoegd tot deelname aan het Bonusprogramma zijn onderdelendistributeurs zoals bedoeld in § 2, sub 1 van de AV, onderwijsinstellingen, onderwijsinstellingen en medewerkers van Portalpartners van de Portal.

Schaeffler behoudt zich het recht voor om te allen tijde tijdens en na de registratie van de desbetreffende werkplaats te verzoeken om afdoende bewijs te leveren voor de gevraagde informatie, bijv. een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de natuurlijke persoon die optreedt voor het bedrijf of de zelfstandige of niet-zelfstandige vestiging van hetzelfde bedrijf, evenals de inschrijving in het Handelsregister. Als het gevraagde bewijs niet wordt overlegd of als er twijfels bestaan over de juistheid van de informatie die door de werkplaats is verstrekt, kan Schaeffler de registratie annuleren. Het Bonusprogramma wordt hiermee als beëindigd beschouwd, zie hoofdstuk E en F van deze Deelnamevoorwaarden.

2. Deelname aan het Bonusprogramma begint met de registratie van de Gebruiker in de gebruikersgroep Werkplaats voor het zogeheten geregistreerde gedeelte van de Portal (verg. § 1, sub 2 van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Portal).

Bij de aanmelding voor het gebruik van het geregistreerde gedeelte van de Portal wordt in het kader van het Bonusprogramma een bonusrekening geopend ten gunste van de desbetreffende Gebruiker. Alle bonuspunten die de desbetreffende Gebruiker in het kader van zijn deelname aan het Bonusprogramma ontvangt en registreert, worden bijgeschreven op deze bonusrekening.

3. Het Bonusprogramma en de bonusrekening zijn enkel voor de Gebruiker toegankelijk na aanmelding in de Portal.

De Gebruiker verplicht zich om het wachtwoord geheim te houden tegenover derden zoals bedoeld in § 2, sub 6 van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Portal. Als het wachtwoord om welke reden ook onder verantwoordelijk van de Gebruiker bij zo'n derde bekend wordt, moet de Gebruiker het wachtwoord onmiddellijk wijzigen en Schaeffler hierover onmiddellijk per e-mail informeren.


B. Bonuspunten

1. Inhoud

De rekenkundige basis van het Bonusprogramma zijn bonuspunten, die op de bonusrekening van de Gebruiker worden geboekt. Deze bonuspunten mogen en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Deelnamevoorwaarden vermeld staan. Bonuspunten van andere Bonusprogramma's of vergelijkbare programma's kunnen in het kader van dit Bonusprogramma niet worden gebruikt en niet worden omgezet in bonuspunten zoals bedoeld in deze Deelnamevoorwaarden. Bonuspunten zijn niet overdraagbaar (niet aan andere Gebruikers noch aan een derde partij) en kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.

Een Gebruiker kan op elk moment de status van de bonuspuntenrekening inzien in het gebruikersprofiel in het geregistreerde gedeelte van de Portal.

2. Bonuspunten verzamelen

Een Gebruiker kan bonuspunten op twee verschillende manieren verkrijgen: (a) door bonuscoupons in te wisselen of (b) door bonuspunten aan te kopen (voor zover beschikbaar).

a. Bonuscoupons registreren

Schaeffler en zijn Portalpartners geven naar eigen goeddunken bij bepaalde producten digitale of hard copy bonuscoupons. Elke bonuscoupon heeft een bepaalde couponcode, waarbij elke couponcode uniek is.

Elke bonuscoupon komt overeen met een bepaald aantal bonuspunten, dat in een bepaalde verhouding staat tot de prijs van het product en dat door Schaeffler of de Portalpartner naar eigen goeddunken wordt vastgelegd.

Door de couponcode in het veld "Bonuscoupon inwisselen" in te voeren in de Portal wordt de aan de bonuscoupon toegekende puntenwaarde bijgeschreven op de bonusrekening van de Gebruiker.

Dit couponcode mag enkel worden geregistreerd door de werkplaats die de producten zelf heeft gekocht.

Op elke bonuscoupon staat de datum waarop deze uiterlijk via de Portal moet worden geregistreerd. Als de bonuscoupon niet uiterlijk op deze datum wordt ingewisseld, vervallen de aan deze coupon toegekende bonuspunten na de op de coupon vermelde datum zonder enige compensatie.

b. Bonuspunten aankopen

De Gebruiker kan in het kader van het Bonusprogramma via de Portal bonuspunten, voor zover deze worden aangeboden, aanschaffen tegen betaling van een bepaald geldbedrag. Bonuspunten kunnen uitsluitend op basis van de op de Portal aangegeven hoeveelheden door Gebruikers worden aangekocht. De op de Portal vermelde prijzen voor het kopen van bonuspunten zijn nettoprijzen; daarnaast komen wettelijk verplichte belastingen ten laste van de Gebruiker. Nadat het gewenste geldbedrag voor de bonuspunten is geselecteerd wordt een overzicht van de bestelling gegeven en heeft de Gebruiker de mogelijkheid om het bedrag te bevestigen of om de gegevens van de bevestiging te corrigeren (knop “Corrigeren”). Na de succesvolle aankoop van de bonuspunten wordt de aankoop onmiddellijk online bevestigd en ontvangt de Gebruiker een factuur voor de gedane aankoop van bonuspunten, waarbij de factuur vooraf in elektronische vorm kan worden opgevraagd. 

De aangeschafte bonuspunten kunnen uitsluitend worden betaald op een van de door Schaeffler aangeboden betalingswijzen. Schaeffler bepaalt naar eigen goeddunken welke betalingswijzen worden aangeboden. 

De Gebruiker moet zorgen voor voldoende saldo op zijn rekening. Indien afschrijvingsopdrachten door de bank van de Gebruiker worden teruggeven, moet de Gebruiker hierdoor ontstane kosten en uitgaven aan Schaeffler terugbetalen, tenzij de Gebruiker niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de geweigerde betaling. In geval van betaling met een credit card of debit card is het volgende aanvullend van toepassing:  

Voor zover de betaling is gedaan met een credit card of debit card, zal de betreffende rekening direct na afronding van de betaling worden belast. Als de gebruikte creditcard ongeldig is, wordt de transactie geannuleerd en worden de desbetreffende bonuspunten weer van de bonusrekening van de Gebruiker afgetrokken. Als de voor de transactie vereiste gegevens van de Gebruiker onvolledig of onjuist zijn, wordt de transactie eveneens geannuleerd en wordt de creditcard niet belast.

Iedere aankoop van bonuspunten met een credit card of debit card  zal worden gedaan door middel van een invoerveld waarin met name het bedrag voor de aan te schaffen bonuspunten moet worden geselecteerd. De relevante gegevens zullen rechtstreeks worden opgevraagd door Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (hierna: “Heidelpay”). Dergelijke gegevens worden op geen enkel moment aan Schaeffler verstrekt. Het belasten van de credit card of debit card wordt gedaan door: Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133, info@hso-services.com, Managing Director (Geschäftsführer): Dipl. Vw. Mirko Hülleman, Heiko Strauss. Door gebruik te maken van het online proces waarmee bonuspunten kunnen worden aangekocht, machtigt de Gebruiker Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l. om de door de Gebruiker opgegven credit card of debit card te belasten voor de aankoop van de bonuspunten. 

3. Bonuspunten inwisselen

Elke werkplaats kan zijn eigen bonuspunten als volgt inwisselen. Voorwaarde voor het inwisselen van een premie is dat de bonuspuntenrekening van de werkplaats een tegoed heeft dat overeenkomt met de waarde van de geselecteerde bonuspremie en dat de premie beschikbaar is.

De werkplaats kan kiezen uit de volgende premies, waarbij Schaeffler zich het recht voorbehoudt om het premieaanbod te wijzigen:

a. Inhoud die bonuspunten vereist

De werkplaats kan bonuspunten inwisselen om via de Portal inhoud te ontvangen waarvoor bonuspunten zijn vereist zoals bedoeld in § 2, sub 3 van de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Portal, met name het aanbod van TecAlliance GmbH, dat via het Bonusprogramma wordt aangeboden.

Het aantal bonuspunten dat nodig is voor het verkrijgen van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist, wordt vermeld bij de op de Portal aangeboden inhoud. De bonuspunten die verschuldigd zijn voor het verkrijgen van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist, worden bij gebruikmaking van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist, afgeboekt van de bonusrekening van de werkplaats op basis van afzonderlijke aanvragen ("pay per click").

In aanvulling op deze Deelnamevoorwaarden gelden bijzondere voorwaarden voor het gebruik van inhoud waarvoor bonuspunten zijn verschuldigd, indien en voor zover dergelijke voorwaarden in de Portal worden vermeld als basis voor het verkrijgen van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist.

b. Bonusshop

Een werkplaats kan de bonuspunten op zijn bonusrekening bij de bonusshop op de Portal inwisselen tegen premies in de vorm van training, goederen en diensten voor zover deze worden aangeboden. Aan elke premie in de vorm van training, goederen en diensten is een bepaalde waarde in bonuspunten toegekend.

In aanvulling op deze Deelnamevoorwaarden gelden bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van premies in de vorm van goederen en diensten, indien en voor zover dergelijke voorwaarden in de Portal worden vermeld als basis voor het verkrijgen van dergelijke premies.

c. Andere premies

Eventuele andere premies, inclusief de bijbehorende voorwaarden en verwervingsmogelijkheden, worden in voorkomende gevallen afzonderlijk op de Portal bekend gemaakt.

4. Premievoorwaarden

Indien voor afzonderlijke premies bijzondere voorwaarden gelden resp. bij hun bestelling op de Portal worden vermeld, hebben deze bijzondere voorwaarden in het geval van tegenstrijdigheden voorrang op deze Deelnamevoorwaarden.


C. Schending van Deelnamevoorwaarden/misbruik

1. Het verkopen, ruilen, schenken, bij opbod verkopen of op een andere wijze doorgeven van bonuspunten aan een derde partij is verboden, indien dit niet uitdrukkelijk door Schaeffler is toegestaan. Evenzo is bemiddeling bij aan- of verkoop van bonuspunten en het onrechtmatig opvragen van premies verboden.

2. In de gevallen volgens alinea C 1, een andere schending tegen deze Deelnamevoorwaarden en misbruik van bonuspunten waarvoor de werkplaats verantwoordelijk is, behoudt Schaeffler zich het recht voor om (i) bestelde en geleverde premies terug te vorderen, (ii) – voor zover het geval van misbruik betrekking heeft op het gebruik van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist – naar rato van het misbruik geldelijke betaling te eisen voor het gebruik dat is gemaakt van inhoud waarvoor bonuspunten zijn vereist, in het geval van het aanbod van TecAlliance GmbH volgens de op dat moment geldende prijslijst van TecAlliance GmbH, en om (iii) premieaanvragen te weigeren.

3. Het recht om verdergaande aanspraken, met inbegrip van schadevergoeding, jegens de werkplaats te doen gelden, blijft onverminderd van kracht.


D. Het vervallen van bonuspunten

1. De op de bonusrekening van de werkplaats bijgeschreven bonuspunten vervallen zonder enige compensatie, wanneer binnen een periode van een jaar geen enkele transactie op de bonusrekening van de werkplaats heeft plaatsgevonden, d.w.z. er geen bonuscoupon is geregistreerd en/of er geen bonuspremies zijn ingewisseld.

2. Schaeffler zal de werkplaats zes weken en een week voor de vervaldatum per e-mail attenderen op het aanstaande verval van alle bonuspunten zonder compensatie.


E. Beëindiging van de deelname, blokkering, uitsluiting van deelname aan het programma

De deelname van de werkplaats aan het Bonusprogramma eindigt met een eventuele beëindiging van de tussen Schaeffler en de werkplaats overeengekomen Gebruiksrelatie via het geregistreerde gedeelte van de Portal. Verder is § 4 AV van toepassing voor het gebruik van de Portal.


F. Geldigheid van bonuspunten bij opzegging

1. Als de Gebruiksrelatie tussen de werkplaats en Schaeffler met betrekking tot het zogeheten geregistreerde gedeelte op een normale wijze door de werkplaats wordt opgezegd, kunnen bonuspunten die nog op de bonusrekening van de werkplaats staan niet langer worden ingewisseld en komen deze te vervallen op het moment dat de beëindiging in werking treedt, tenzij de bonuspunten volgens deze Deelnamevoorwaarden eerder vervallen (zie alinea D van deze Deelnamevoorwaarden). 

2. Als de Gebruiksrelatie tussen de werkplaats en Schaeffler met betrekking tot het zogeheten geregistreerde gedeelte op een normale wijze door Schaeffler wordt opgezegd, geldt dienovereenkomstig alinea F, zin 1 van deze Deelnamevoorwaarden met de volgende voorwaarden: eventuele bonuspunten die op het moment dat de beëindiging in werking treedt, nog op de bonusrekening van de werkplaats staan, kunnen door de werkplaats tijdens een respijtperiode van drie maanden ("Respijtperiode") nadat de beëindiging in werking is getreden, worden ingewisseld. De Respijtperiode eindigt voordat drie maanden zijn verstreken, wanneer de werkplaats alle bonuspunten heeft ingewisseld voordat de Respijtperiode is afgelopen of indien de werkplaats voor het einde van de Respijtperiode heeft verzocht om de gegevens die noodzakelijk zijn voor het inwisselen van bonuspunten te wissen.

3. In het geval van een gerechtvaardigde buitengewone opzegging door Schaeffler komen de bonuspunten die op het moment van de buitengewone opzegging op de bonusrekening staan zonder enige compensatie te vervallen nadat de werkplaats de kennisgeving van opzegging heeft ontvangen. Er is met name sprake van een belangrijke reden in geval van een zwaarwegende schending van deze Deelnamevoorwaarden door de werkplaats.


G. Aansprakelijkheid

1. In zoverre informatie, software of documentatie kosteloos of tegen inwisseling van bonuspunten ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid voor feitelijke en rechtsgebreken van de informatie, software en documentatie, met name voor de juistheid, het ontbreken van fouten, het ontbreken van octrooi- en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve bij grove nalatigheid, opzet of kwaadwilligheid - uitgesloten.

2. De informatie op de Portal kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten, die per geval (bijv. op grond van productwijzigingen) niet altijd beschikbaar hoeven te zijn. Over de gewenste eigenschappen van de producten moet daarom per geval bij de aankoop overeenstemming worden bereikt.

3. De aansprakelijkheid van Schaeffler voor feitelijke en rechtsgebreken is in overeenstemming met de bepalingen in alinea's G 1 en G 2 van deze bepalingen. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten, voor zover deze aansprakelijkheid niet verplicht is volgens de wet op de productaansprakelijkheid, wegens opzet, grove nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, wegens de overname van een kwaliteitsgarantie, wegens kwaadwillig verzwijgen van een defect of vanwege niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens niet-nakoming van belangrijke contractuele verplichtingen ten gevolge van geringe onachtzaamheid is echter beperkt tot de te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract.

4. Schaeffler spant zich in om de Portal virusvrij te houden, hoewel Schaeffler geen garantie kan geven dat de Portal vrij is van virussen. Voordat de Gebruiker informatie, software en documentatie downloadt, is deze verplicht om voor passende beveiligingsmaatregelen te zorgen en een virusscanner te gebruiken, zowel voor zijn eigen bescherming als om te voorkomen dat de Portal met virussen wordt besmet.

5. Aan de bovenstaande bepalingen is geen wijziging van de bewijslast gekoppeld.

6. Indien volgens de bovenstaande bepalingen de aansprakelijkheid van Schaeffler uitgesloten is, geldt dit ook ten gunste van de instellingen, werknemers, vertegenwoordigers en agenten van Schaeffler.

7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een juiste fiscale afwikkeling met betrekking tot de bonuspunten. Terugbetaling door Schaeffler van een eventuele fiscale naheffing is uitgesloten.


H. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de Gebruiker die in verband met de uitvoering en afhandeling van het Bonusprogramma zijn opgevraagd, vastgesteld en verkregen, worden door Schaeffler verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming, die op de website van REPXPERT kunnen worden ingezien (LINK).


I. Wijzigingen van deze Deelnamevoorwaarden

1. Schaeffler behoudt zich het recht voor om deze Deelnamevoorwaarden te allen tijde en zonder opgave van redenen in overeenstemming met deze alinea I te wijzigen.

2. De gewijzigde Deelnamevoorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze in werking treden per e-mail aan de werkplaats toegezonden. Als de werkplaats niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail schriftelijk of per e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Deelnamevoorwaarden, worden de gewijzigde Deelnamevoorwaarden beschouwd als aangenomen. Schaeffler zal de werkplaats in de e-mail die de gewijzigde bepalingen bevat, apart wijzen op deze termijn en de betekenis ervan.

Als de werkplaats bezwaar maakt tegen de gewijzigde Deelnamevoorwaarden, is deelname aan het Bonusprogramma niet meer mogelijk. De Gebruiksrelatie met betrekking tot het Bonusprogramma wordt beëindigd en hoofdstuk F (Geldigheid van bonuspunten bij opzegging) is van toepassing.


J. Slotbepalingen

1. Deze Deelnamevoorwaarden en de overige betrekkingen tussen Schaeffler en de werkplaats vanuit of in verband met de uitvoering en afhandeling van het Bonusprogramma zijn onderworpen aan het materiële recht dat geldt voor de vestigingsplaats van Schaeffler. De toepassing van het VN-kooprecht (CISG) is uitgesloten.

2. Voor geschillen vanuit of in verband met de deelname van de werkplaats aan het Bonusprogramma, de uitvoering en afhandeling hiervan en deze Deelnamevoorwaarden zijn exclusief de rechtbanken in de vestigingsplaats van Schaeffler bevoegd.